MATERI DURUS ILMIAH

Oleh / DhH 14 1440 / Info

DAURAH ILMIAH “ASY-SYARI’AH” KE-17 TAHUN 1441 H / 2019 M

بسم الله الرحمن الرحيم

MATERI DURUS ILMIAH
(KAJIAN KHUSUS ASATIDZAH)

Waktu: Ahad—Sabtu, 8—14 Muharram 1441 H (8—14 September 2019 M)

Tempat: MA’HAD AL-ANSHAR, Sleman, Yogyakarta

Asy-Syaikh Ali bin Husain asy-Syarafi _hafizhahullah_ :
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب

Asy-Syaikh Shalah Futaini Kantusy _hafizhahullah_:
مقدمة أصول التفسير لابن تيمية

Asy-Syaikh Zakariya bin Syuaib _hafizhahullah_:
كتاب البيوع من منهج السالكين

Kontak Person
081328022770
081328078414

Panitia Kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ke-17
Sumber:
https://www.daurahnasional.com/durus-khusus-asatidzah-asysyariah-ke-17-1441-2019/

Channel Daurah Nasional “asy-Syari’ah” Ahlus Sunnah wal Jama’ah
https://t.me/daurahnasional
Situs Resmi http://daurahnasional.com