PARA IMAM YANG BERNAMA “AHMAD” dan BER-KUNYAH “ABU BAKR”

Oleh / Shb 25 1436 / Fawaid, Ulama Kita

PARA IMAM YANG BERNAMA “AHMAD” dan BER-KUNYAH “ABU BAKR”

Al-Hafidz Al-Hujjah, Abu Bakr Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Al-Abbas Al-Jurjany rahimahullah

Faidah: Banyak dari kalangan Aimmatul Islam bernama “Ahmad” dan memiliki kunyah “Abu Bakr”, di antara mereka:

Al-Khatib Al-Baghdady rahimahullah, beliau bernama Ahmad Ali bin Tsabit Al-Baghdady, kunyahnya Abu Bakr.

Al-Imam Al-Baihaqy, Penulis kitab Sunan beliau bernama Ahmad bin Al-Hasan kunyahnya Abu Bakr.

Al-Imam Al-Bazzar, Penulis Musnad ‘Musnad al-Bazzar’, beliau bernama Ahmad bin Amr Abu Bakr Al-Bazzar.

Ahmad bin Ja’far Al-Qathi’i, perawi Musnad Ahmad, kunyahnya Abu Bakr.

Ahmad bin Marwan Ad-Dainury Al-Maliky penulis kitab ‘al-Mujaalasah’ juga kunyahnya Abu Bakr..

Dari pelajaran “I’tiqad Aimmah Ahli al-Hadits” dars ke-1
bersama Asy-Syaikh Usamah bin Saud al-‘Amri hafizhahullah

Majmu’ah Manhajul Anbiya